Medien

Live Magazin
Op, Bahnhofstr. 7
Tel.: Telefon: Op 2 94 24

Radio Leverkusen
Kü, Bismarckstr. 69
Tel.: Telefon: Lev 86 83

Rheinische Post
Geschäftsstelle : Op, Bahnhofstr. 18
Tel.: Telefon: Op 40 09 92

Kölnische Rundschau
Geschäftsstelle: Wi, Nobelstr. 23
Tel.: Telefon: Lev 4 10 36

Leverkusener Anzeiger
Geschäftsstelle: Wi, Dönhoffstr. 5
Tel.: Telefon: Lev 83 00 50

Lokale Informationen
Geschäftsstelle: Qu, Bürgerbuschweg 9
Tel.: Telefon: Op 70 63 00

Wochenpost
Geschäftsstelle: Op, Düsseldorfer Str. 13
Tel.: Telefon: Op 7 27 60